Faaliyet Alanlarımız

FAALİYET ALANLARIMIZ

AİLE ve BOŞANMA HUKUKU

 • Nişanın bozulması, evliliğin iptali, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, ayrılık, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, düğün takıları, ziynet eşyası, mal paylaşımı, aile konutu şerhi, iddet müddeti, vesayet, soybağı, evlat edinme, tanıma ve tenfiz
 • 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruma tedbirleri
 • MİRAS HUKUKU

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı), muris muvazaası, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin ifası, tereke mevcudunun tespiti, terekenin korunması, resmî defter tutulması, mirasta istihkak, tenkis, mirasın tasfiyesi, miras sözleşmeleri, mirasın reddi, mirastan feragat
 • CEZA HUKUKU

 • Suçlar ve kabahatler
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamaları
 • Şüpheli ve sanık müdafiliği, müşteki vekilliği
 • İDARE HUKUKU

 • İdareye yapılacak müracaatlar, idarî kararlara ve yaptırımlara karşı itiraz
 • İdarî işlem ve eylemlere karşı iptal ve tam yargı davaları
 • İmar Hukuku
 • İCRA VE İFLÂS HUKUKU

 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi, borca ve imzaya itiraz, kiraya verilen taşınmazların icra yolu ile tahliyesi, ihtiyati haciz, konkordato
 • Takibin iptali, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, istirdat, iflâs, iflâsın ertelenmesi, ihalenin feshi, tasarrufun iptali davaları
 • Ödeme taahhüdünü ihlâl etme, nafaka borcunu ödememe, karşılıksız çek keşide etme gibi nedenlerle İcra Ceza Mahkemesi’ne yapılacak şikâyetler
 • TÜKETİCİ HUKUKU

 • Eser, taşıma, sigorta, simsarlık, vekâlet, bankacılık sözleşmeleri
 • Tüketici ile satıcı/hizmet sağlayıcı arasındaki hukuki ihtilaflar
 • Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacak müracaatlar, Tüketici Mahkemesi’nde görülecek davalar
 • İŞ HUKUKU

 • İş sözleşmeleri, haksız ve haklı nedenle fesih, işe iade, mobbing, iş kazaları ve meslek hastalıkları
 • Maaş alacakları, fazla mesai ve yıllık izin ücreti alacakları; kıdem, ihbar, kötü niyet, ayrımcılık, destekten yoksun kalma tazminatları
 • Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müracaatları, İş Mahkemesi’nde görülecek davalar
 • GAYRİMENKÛL HUKUKU

 • İnşaat ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Tapu iptal ve tescil, ecrimisil, müdahalenin men’i, şuf’a, kamulaştırma davaları
 • BİLİŞİM HUKUKU

 • E-Ticaret Hukuku
 • Mesafeli satış sözleşmeleri
 • Bilişim suçları